Specialisten werken dagelijks aan de verkeerssituatie Hoofdstraat

27 september 2012 11:34

Bij de aansluiting op de A12 in Driebergen ontstaan op dit moment regelmatig files. Dit veroorzaakt onveilige situaties en ergernis bij inwoners en weggebruikers. De wegbeheerders (Rijkswaterstaat, gemeente Utrechtse Heuvelrug,  provincie Utrecht) en aannemer Poort van Bunnik monitoren de situatie dagelijks en nemen voortdurend maatregelen die de situatie bij de aansluiting A12 in Driebergen moeten verbeteren. Op 25 en 26 september heeft dit al geleid tot voorzichtig positieve resultaten. Vanmorgen was het toch weer wat drukker.

Een aantal weken geleden is de verkeersregelinstallatie op de Hoofdstraat versneld vervangen, omdat toen bleek dat deze computer een onherstelbare storing had. Er is toen versneld een nieuwe computer geplaatst die nu geoptimaliseerd wordt. Meestal vindt de optimalisatie vooraf in diverse testopstellingen plaats, maar omdat de computer meteen moest worden ingezet, gebeurt dit nu in de praktijk. Deze verkeersregeling bij de aansluiting Driebergen is erg complex, temeer omdat deze rekening moet houden met meerdere factoren. Vanwege de veiligheid voor overstekende voetgangers ter hoogte van de KLPD en de verbreding van de Hoofdstraat was het noodzakelijk om de uitrit van de KLPD op te nemen in de verkeersregeling. Er bevinden zich hier dus twee kruispunten en een uitrit op een korte afstand van elkaar.

Een standaard verkeersregeling kijkt of er op een richting verkeer staat of aankomt en geef deze richting dan (korter of langer) groen. De verkeersregeling bij de A12 moet daarnaast ook nog rekening houden met andere factoren. Zo komen er in de spits 18 treinen per uur van en naar station Driebergen-Zeist. Per trein gaan de spoorbomen gemiddeld circa 1,5 minuut dicht. De verkeerslichten staan dan op rood. Daardoor is er in de spits sprake van grote wachtrijen bij het spoor, die regelmatig ‘aangroeien’ tot aan het kruispunt met de A12. De nieuwe computer mag de afritten vanaf de A12 in de spits niet laten ‘vollopen’ met auto’s tot op de vluchtstrook. Dat is niet veilig. De afritten van de nieuwe A12 zijn extra lang en bieden in principe ruimte. Echter, de computer laat wel vaker verkeer door vanaf de A12, waardoor het verkeer vanuit Driebergen naar Zeist en Utrecht weer langer moet wachten. De verkeerslichten op de Hoofdstraat voor verkeer naar Zeist en naar de A12 staan in de spits lang op rood.  Daar komt bij dat de gemeenten Bunnik en Zeist de Julianalaan en de Koelaan tussen Bunnik en Zeist vanaf 10 september acht weken hebben afgesloten. Ook de Panweg in Zeist is afgesloten. De omleidingsroute voor verkeer naar Zeist vanaf knooppunt Lunetten is via de Hoofdstraat. De Hoofdstraat krijgt dus tijdelijk, tot 1 november, ook meer verkeer te verwerken.

Aan de hand van het verkeersbeeld en reistijdmetingen met bluetooth wordt steeds informatie verzameld voor een verdere verbetering van de situatie. Dinsdagochtend 25 september hebben verschillende deskundigen van gemeente, provincie, Rijkswaterstaat en Poort van Bunnik een verdere optimalisatie aangebracht in de verkeersregeling. Daardoor hebben de verkeerslichten op de Hoofdstraat richting Utrecht en Zeist wat langer en vaker groen gekregen. Ook is de rood licht tijd van het verkeerslicht bij de KLPD aangepast. Gemiddeld is de doorstroming daardoor verbeterd, maar op piekmomenten is filevorming op de Hoofdstraat richting Zeist, Utrecht (en in mindere mate Arnhem) nog steeds aanwezig.

Verkeersmaatregelen tussen 1 september en 1 oktober

Versnelde vervanging computer verkeerslichten Hoofdstraat/kruising A12

De computer die de verkeerslichten regelt bij de Hoofdstraat/kruising met de A12 is begin september versneld vervangen. De testprocedures zijn versneld doorlopen en worden elke dag verder geoptimaliseerd. Tijdens het vervangen van dit verkeerssysteem hebben 11 verkeersregelaars begin september drie dagen lang het verkeer geregeld. De computer die de verkeerslichten bij de Loolaan en Nijendal regelt is nog niet vervangen. Dit gebeurt naar verwachting begin november.

‘Afvangen’ verkeer vanuit Utrecht, Arnhem en Doorn

Verkeer naar Zeist wordt al bij Lunetten, Maarsbergen en Doorn gewezen op een alternatieve route. In Doorn wordt reistijdinformatie richting Bunnik, bij vertraging op de Hoofdstraat, op een tekstkar weergegeven. Hierop wordt de vertraging gemeld en de kortere reistijd via de alternatieve route via Maarn en de A12 of via de N229 naar Bunnik. Als er geen vertraging is, staat er op het paneel ‘Hoofdstraat geen vertraging’.

Extra rijstroken versneld opengesteld

Om zo snel mogelijk extra capaciteit ter beschikking te stellen voor het verkeer op de Hoofdstraat, heeft Poort van Bunnik op donderdagavond en –nacht, 14 september, de nieuwe extra rijstroken versneld opgeleverd en voorzien van tijdelijke belijning.

Tijdelijke aparte voorziening voor fietsers Loolaan

In het kader van de veiligheid kan de oversteekplaats voor fietsers bij de Loolaan tijdelijk niet worden gebruikt. Fietsers wordt gevraagd af te stappen en via het tijdelijke zebrapad onder begeleiding van de verkeersregelaars de Hoofdstraat over te steken. Het tijdelijke zebrapad en de tijdelijke belijning is in de nacht van 14 september aangebracht. Op deze manier kan het verkeer op de Hoofdstraat sneller worden afgewikkeld en ontstaat een veiliger situatie voor fietsers.

Verkeersregelaars

Voor de veiligheid van overstekende fietsers op de Loolaan en Nijendal, waaronder veel schoolgaande kinderen, hebben de gemeente en Rijkswaterstaat tijdens de spits twee verkeersregelaars ingezet.

Extra borden

Bij de kruising op de Hoofdstraat onder de A12 zijn borden geplaatst met de tekst ‘Kruisingsvlak vrijhouden’. Op deze manier moet worden voorkomen dat auto’s elkaar vastzetten op de kruising en de afwikkeling van verkeer bemoeilijken. Ook staat er een bord op de A12 voor de afrit Driebergen vanuit Utrecht die bij filevorming waarschuwt voor file op de afrit. Het probleem van filevorming op de vluchtstrook, nog voor de afrit, lijkt op dit moment onder controle. Verkeer vanaf de afrit vanuit de richting Utrecht richting Zeist ondervindt nog wel veel vertraging. De vertraging voor het verkeer richting Driebergen is sterk verminderd.

Per 1 oktober nieuw asfalt en nieuwe belijningen

Van vrijdagavond 28 september 20:00 uur tot maandagochtend 1 oktober 05:00 uur worden op de Hoofdstraat en op de kruisingen met de op- en afritten nieuw asfalt en nieuwe belijning aangebracht. De aanleg van extra rijstroken en opstelstroken op de Hoofdstraat is daarmee afgerond. Op maandagochtend 1 oktober is voor al het verkeer de eindsituatie voor wat betreft de rijstroken en de belijning gereed.

Vooruitblik: verkeersmaatregelen tussen 1 oktober en 1 november

Verdere optimalisatie computer Hoofdstraat/kruising A12 en reistijdmetingen

De verkeerssituatie blijft gevolgd worden aan de hand van het verkeersbeeld en reistijdmetingen met bluetooth. De computer blijft geoptimaliseerd worden.

Afstemming met ProRail en de gemeente Zeist

Er wordt contact worden gezocht met ProRail en de gemeente Zeist om te bespreken of er nog ruimte is om de spoorboominstallatie en de verkeersregelinstallatie zodanig aan te passen dat er tijdens de spits meer auto’s het spoor kunnen kruisen dan nu het geval is.

Verkeerslichten Loolaan en Nijendal

Naar verwachting kan de nieuwe computer voor de verkeerslichten op de Loolaan en Nijendal uiterlijk begin november geplaatst worden. Dan kunnen ook de verkeerslichten in werking gesteld worden.

Verkeersregelaars

Na het aanbrengen van de definitieve belijning is er geen tijdelijk ‘zebrapad’ meer voor overstekende fietsers bij de Loolaan. In de eindsituatie zijn hier immers verkeerslichten voorzien. Tot het plaatsen van de nieuwe computer voor de verkeerslichten op de Loolaan en Nijendal worden tijdens de spits op deze kruisingen met de Hoofdstraat verkeersregelaars ingezet om voetgangers en het fietsverkeer veilig te laten oversteken.

Verwachtingen

Gezien de resultaten van de verkeersmaatregelen tot nu toe denken de partijen dat de extreme files op de Hoofdstraat niet meer voorkomen, of in ieder geval alleen nog bij hoge uitzondering, zoals bijvoorbeeld bij een ongeval. Uit de dagelijkse reistijdmetingen blijkt overigens wel, dat het verstandig is om in de spits rekening te blijven houden met een extra reistijd op de Hoofdstraat richting Zeist en de A12 van gemiddeld zo’n 20 minuten tot een half uur bij bijvoorbeeld een extra drukke spits.

De filevorming op de Hoofdstraat zal overigens pas volledig verdwijnen als er bij station Driebergen-Zeist een ongelijkvloerse kruising met het spoor wordt gebouwd. De planvorming voor dit project is in ontwikkeling.