Verkeersbeeld en verkeersmaatregelen A12 - Hoofdstraat

20 november 2012 10:40

Graag informeren wij u over de afgelopen en huidige verkeerssituatie op de Hoofdstraat en de verkeersmaatregelen die nog worden genomen. Om verschillende redenen heeft de Hoofdstraat de afgelopen perioden een wisselvallig verkeersbeeld laten zien. Incidenteel liepen de wachttijden in de spitsen soms op tot meer dan een half uur. Zo was op vrijdag 9 november duidelijk de invloed zichtbaar van werkzaamheden aan de Arnhemse¬bovenweg. Datzelfde geldt voor de afsluiting van de verbindingsweg tussen Bunnik en Zeist in de afgelopen periode, met als omleidingsroute de Hoofdstraat. Daarnaast heeft de A12 te maken met meer verkeer dan gemiddeld in verband met de verminderde doorstroming op de A28, en zijn de spoorbomen bij Driebergen-Zeist sinds begin november langer gesloten. Ondertussen werken Rijkswaterstaat, aannemer Poort van Bunnik, en gemeente Utrechtse Heuvelrug verder aan softwarematige verbeteringen in de verkeersregeling. Medio januari kan deze nieuwe software in bedrijf zijn. Oponthoud tijdens de spitsen zal daarmee niet verdwijnen, maar de verwachting is wel dat het verkeer door de nieuwe software efficiënter kan worden afgewikkeld. Verdere verbetering in het verkeersbeeld is pas te verwachten na aanleg van de spoortunnel bij station Driebergen-Zeist.

Nieuwe Verkeerslichten Nijendal en Loolaan

Op de kruisingen van de Hoofdstraat met de Nijendal en de Loolaan zijn vanaf vrijdag 9 november nieuwe verkeerslichten geplaatst. Op dit moment draaien deze installaties nog volgens een eigen groen/rood programma. De verkeerslichten springen dus volgens een eigen volgorde en snelheid op groen en rood. Dit groen/rood programma is nog niet afgestemd met dat van de verkeerslichten die bij de A12 staan. Verkeersregelaars hebben gekeken vanaf maandag 12 tot woensdag 14 november of het programma geen negatief effect heeft op de verkeersdoorstroming op de Hoofdstraat.

Het is de bedoeling dat de verkeerslichten bij de Nijendal, de Loolaan en de A12 allemaal op elkaar afgestemd worden, zodat de verkeersdoorstroming optimaal wordt. Dat vindt plaats in twee stappen. In de week van 19 november worden de nieuwe verkeerslichten bij Nijendal en Loolaan gekoppeld aan de huidige verkeersregeling bij de A12. Om deze koppeling verder te optimaliseren, is nieuwe software nodig. Deze wordt op dit moment ontwikkeld, getest en vervolgens geïnstalleerd. De verwachting is dat alle verkeerslichten bij de A12 en op de kruising met de Loolaan en Nijendalin de eerste helft van januari op de nieuwe geoptimaliseerde software kunnen draaien. De verkeersdrukte op de Hoofdstraat is daarmee echter nog niet opgelost.

Spoorwegovergang Hoofdstraat

In de spits rijden er 18 treinen van en naar station Driebergen-Zeist. De spoorbomen zijn daardoor vaak gesloten en de verkeerslichten bij de spoorbomen staan dan ongeveer de helft van de tijd op rood. In de spits ontstaan daardoor vaak lange wachtrijen voor het spoor tot voorbij het viaduct met de A12. De stagnatie van de afgelopen weken is mede nog iets toegenomen door een herfstmaatregel van Prorail, die in de november van kracht is. Deze maatregel zorgt ervoor dat de spoorbomen bij het passeren van een Sprinter eerder dicht gaan. Hiermee kan een onveilige situatie worden voorkomen wanneer deze treinen vanwege gladheid doorglijden tot voorbij het perron en tot op de spoorwegovergang. Daarbij is geconstateerd dat de ‘roodtijden’ van de verkeerslichten bij het station Driebergen-Zeist in de spits wel eens kunnen oplopen tot zo’n 40 minuten per uur. Dit heeft dan ook weer gevolgen voor de verkeersafwikkeling op het kruispunt met de A12 en de op de Hoofdstraat. Kijk voor meer informatie over de herfstmaatregelen op: http://www.prorail.nl/Publiek/seizoenen/herfst/Pages/default.aspx. Oponthoud tijdens de spitsen en extra oponthoud in de herfstperiode blijft bestaan zolang er nog geen onderdoorgang is onder het spoor (een spoortunnel).

Julianalaan en Koelaan, A28

Sinds 3 november zijn de Julianalaan en Koelaan in Zeist weer open voor verkeer. De afsluiting van deze wegen heeft in de afgelopen maanden extra verkeershinder opgeleverd op de Hoofdstraat. Dat kwam doordat het verkeer dat altijd de Koelaan of de Julianalaan koos als verbinding tussen de A12 en Zeist, omgeleid werd via de Hoofdstraat. We verwachten dat de verkeersdrukte op de Hoofdstraat weer enigszins afneemt, nu de Koelaan en de Julianalaan weer open zijn.Daar staat echter tegenover dat de vrijwel dagelijkse vertragingen op de A28 ervoor zorgen dat de A12 ook nu nog te maken krijgt met extra verkeer. Omdat de A12 zelf relatief goed doorstroomt, komt hierdoor tijdens de spitsen in relatief korte tijd meer verkeer af op de onderliggende kruisingen. Begin 2013 zal de doorstroming op de A28 verbeteren, omdat dan de extra rijstroken worden opengesteld.

Verantwoordelijkheid en verwachte reistijden

Alle partijen, de gemeente Utrechtse Heuvelrug, Rijkswaterstaat, en Poort van Bunnik realiseren zich dat de verkeershinder groot is. Alle partijen doen er alles aan om de situatie zo goed mogelijk te verbeteren. Partijen doen dat ook in overleg met de provincie Utrecht en met ProRail. Door Rijkswaterstaat wordt de verkeersdoorstroming (reistijden), middels bluetooth, continue gemeten. Op basis van deze reistijdmetingen en de te verwachten omstandigheden, denken de partijen dat de reistijden tot beging januari ongeveer gelijk blijven, en daarna licht verbeteren. Oponthoud zal blijven bestaan totdat de spoortunnel bij station Driebergen-Zeist gerealiseerd is. In 2016 is naar verwachting één rijstrook per rijrichting beschikbaar in de tunnel. Drie jaar later twee rijstroken in beide richtingen.