Omgevingsmanagement

Poort van Bunnik en Rijkswaterstaat kennen een hoge waarde toe aan het behouden van een tevreden weggebruiker op de A12 en een tevreden omgeving. In de voorbereiding naar de start van dit project toe is veel aandacht besteed aan de belangen van de weggebruiker en de omgeving. Deze zijn zoveel mogelijk vertaald in de projectplanning, de bouwmethodes en het ontwerp.

De omgeving

Ook de omgeving van de A12 wil zo kort mogelijk en zo min mogelijk hinder ondervinden van de werkzaamheden. De extra capaciteit die de nieuwe rijksweg beoogt te bieden dient zo snel mogelijk beschikbaar te zijn, zodat het onderliggend wegennet wordt ontlast. De omgeving wil correct, eerlijk en tijdig geïnformeerd worden. De omgeving handelingsperspectief bieden, begrip tonen en inspraak geven, draagt bij aan een positieve beleving tijdens de uitvoering.

De hinder voor de omgeving beperken wij op diverse manieren. In de eerste plaats hebben wij de bouwtijd aanzienlijk verkort: wij werken slechts 2 jaar in plaats van 4 jaar. We zijn dus eerder klaar. Eerder klaar betekent eerder geluidsarm asfalt, nieuwe schermen, verbeterde verkeersdoorstroming op de A12 en op het onderliggend wegennet.

Bij werkzaamheden aan het onderliggend wegennet proberen wij de verkeershinder zoveel mogelijk te beperken door de duur van afsluitingen en omleidingen zo kort mogelijk te houden. Overlast van bouwverkeer beperken wij zoveel mogelijk door ’s nachts via de A12 met zand en materieel te rijden en door aparte bouwwegen. Bouwlawaai beperken wij door op een aantal plaatsen gebruik te maken van alternatieve funderingsmethodes zoals trillen, schroeven of funderen ‘op staal’. Hinder als gevolg van lawaai van het A12-wegverkeer proberen we tegen te gaan door de oude geluidsschermen zoveel mogelijk pas te verwijderen als de nieuwe er staan en ook in de tijdelijke situatie stil asfalt neer te leggen. In principe ondernemen wij geen nachtelijke hinderlijke werkzaamheden, zoals heien, slopen of trillen.

Ondanks onze maatregelen kunnen wij niet voorkomen dat wij hinder veroorzaken. De centrale boodschap die Poort van Bunnik aan de omgeving wil uitdragen is echter: Poort van Bunnik doet al het mogelijke om hinder te voorkomen én te verzachten.

Informatie voor de omwonenden
Wij versturen bewonersbrieven naar direct omwonenden die door onze werkzaamheden gehinderd kunnen worden. Alle bewonersbrieven kunt u ook hier vinden. De gemeenten plaatsen informatie op de gemeentelijke website en in diverse kranten. Rijkswaterstaat informeert het brede publiek en de pers.

De weggebruiker A12

De weggebruiker wil maximale doorstroming op de A12. Hij wil zo kort mogelijk en minimaal last hebben van de werkzaamheden en hij wil dat de extra capaciteit zo snel mogelijk beschikbaar is. De verkeersveiligheid is van groot belang, met name tijdens werkzaamheden. Daarnaast wil de weggebruiker tijdig en juist geïnformeerd zijn over de werkzaamheden, zodat hij weet wat hij kan verwachten en hiernaar kan handelen.

De hinder voor de weggebruiker beperken wij op diverse manieren. In de eerste plaats hebben wij de bouwtijd aanzienlijk verkort: wij werken slechts 2 jaar in plaats van 4 jaar aan de weg. Ook hebben wij de tijdelijke rijbanen dusdanig ontworpen dat de automobilist overal 100 km/uur kan blijven rijden. Daarbij zijn de tijdelijke rijbanen visueel rustig: brede rijstroken met witte markering en blauwe borden in plaats van gele markering en gele borden. Zo lijkt de tijdelijke weg op een weg die al gereed is.

Informatie voor de weggebruiker
Als weggebruiker kunt u informatie over afsluitingen van toe- en afritten, verkeersstops en omleidingsroutes vinden via ‘VanAnaarBeter’, de Reiswijzer, Twitter en een abonnement op de Nieuwsbrief A12 Utrecht Lunetten-Veenendaal van Rijkswaterstaat.

Omgevingspanel en omgevingsplatform

Poort van Bunnik wil tijdens de uitvoering feeling houden met de omgevingspartijen en deze medezeggenschap en inspraak geven. Daarom heeft Poort van Bunnik een omgevingspanel en een omgevingsplatform opgericht. Eens per kwartaal overlegt en evalueert Poort van Bunnik de gang van zaken met panel en platform. Met behulp van de uitkomsten is Poort van Bunnik in staat maatregelen aan te passen en zo de omgeving optimaal tevreden te stellen.

Het omgevingspanel bestaat uit vertegenwoordigers van bewonersverenigingen, bedrijven- en winkelierorganisaties, gemeenten, en de omgevingsmanagers van Poort van Bunnik en Rijkswaterstaat.

Het omgevingsplatform bestaat uit vertegenwoordigers van de verschillende overheden, (vaar)wegbeheerders van Rijkswaterstaat, provincie en gemeenten, ProRail, Kabels- en Leidingeigenaren, natuurbeheerders, hulpdiensten, de omgevingsmanager en de verkeersmanager van Poort van Bunnik en Rijkswaterstaat.