Poort van Bunnik

Wie zijn wij?

Poort van Bunnik is de aannemer die in juni 2010 van Rijkswaterstaat opdracht heeft gekregen de A12 tussen Utrecht Lunetten en Veenendaal te verbreden. Poort van Bunnik is een samenwerking tussen BAM PPP, BAM Wegen, BAM Civiel en BAM Infratechniek.

Het project omvat de verbreding van 30 km rijksweg, de vernieuwing en nieuwbouw van viaducten en andere onderdoorgangen, de aanleg van twee grote ecoducten en vele andere faunapassages, duikers, geluidsschermen, dynamisch verkeersmanagement en openbare verlichting. Het totale project is naar verwachting gereed in maart 2013. Dit is twee jaar eerder dan de minister van Infrastructuur en Milieu had beoogd. Vanaf maart 2013 zijn wij gedurende 20 jaar verantwoordelijk voor het onderhoud van de weg. Daarna dragen wij het tracé weer over aan Rijkswaterstaat.

Meer dan 20 jaar aanwezigheid in een afwisselend dichtbevolkt, bosrijk en bedrijvig gebied op en bij een druk traject van 30 km rijksweg: dat schept een verantwoordelijkheid. Naar bewoners, natuur, bedrijven en andere partijen die, net als wij, in dezelfde omgeving verblijven en hier belangen hebben. Onze projectfilosofie is gebaseerd op respect voor onze omgeving en de belangen die hierin spelen. Dit komt tot uiting in onze werkwijze tijdens de uitvoering en de onderhoudsperiode. Poort van Bunnik doet al het mogelijke om hinder te voorkomen én te verzachten. Onze werkzaamheden veroorzaken desalniettemin onvermijdelijk hinder. Wij danken u daarom voor uw begrip!

Onze opdracht

De verbreding van de A12 Utrecht Lunetten - Veenendaal loopt van km 63.5 tot km 92.6 en behelst dus een traject van bijna 30 kilometer snelweg. Naast het aanleggen van extra rijstroken en plusstroken omvat de opdracht de vernieuwing en nieuwbouw van viaducten, duikers, geluidsschermen, dynamisch verkeersmanagement en openbare verlichting. Klik hier voor een overzicht van alle viaducten, onderdoorgangen, faunapassages en duikers waar wij werkzaamheden verrichten.

DBFM-contract

Onze opdracht ligt vast in een DBFM-contract met Rijkswaterstaat. De ontwerp- en de bouwfase (Design en Build) worden gevolgd door een periode van 20 jaar onderhoud (Maintain). Pas nadat wij bepaalde prestaties hebben geleverd krijgen wij van Rijkswaterstaat een vergoeding. Om die reden en vanwege de lange duur van het project wordt het project door onszelf voorgefinancierd met behulp van contracten met banken (Finance). Wij zijn gehouden aan de voorwaarden in deze contracten en dat maakt dat het niet zonder meer mogelijk is wijzigingen in het ontwerp, de planning en de werkzaamheden toe te laten.

Belangrijke mijlpalen

Op 21 januari 2011 markeerde minister Melanie Schultz van Haegen met een symbolische schop in de grond de start van onze werkzaamheden.

De eerste verkeersfasering is vanaf eind mei 2011 op de weg, de geplande voltooiingsdatum is maart 2013. In 2032 eindigt het onderhoudscontract.

 

Zonder omwegen een succesvol project

Ons motto is ’Zonder omwegen…’. Zonder omwegen maken wij van onze opdracht een succes. Een succes voor Rijkswaterstaat, een succes voor ons zelf, maar ook een succes voor de weggebruiker en voor de omgeving.

  1. Een tevreden weggebruiker

De weggebruiker wil maximale doorstroming op de A12 tussen Utrecht Lunetten en Veenendaal. Hij wil zo kort mogelijk en minimaal last hebben van werkzaamheden en hij wil dat de extra rijstroken zo snel mogelijk beschikbaar zijn. De verkeersveiligheid is van groot belang, met name tijdens werkzaamheden. Daarnaast wil de weggebruiker tijdig en juist geïnformeerd zijn over de werkzaamheden, zodat hij weet wat hij kan verwachten en hiernaar kan handelen.

Wat doet Poort van Bunnik om dit te bereiken?
Dit doen wij in de eerste plaats door de bouwtijd aanzienlijk te verkorten: wij werken slechts 2 jaar in plaats van 4 jaar aan de weg. Tijdens onze werkzaamheden zijn de tijdelijke rijbanen dusdanig ontworpen dat de automobilist hier 100 km/uur kan rijden. Daarbij is de tijdelijke A12 visueel rustig: er komen brede rijstroken met witte markering en blauwe borden in plaats van gele markering en gele borden. Zo lijkt de tijdelijke weg op een weg die al gereed is. Informatie over afsluitingen van toe- en afritten, verkeersstops, omleidingsroutes vindt u op www.vananaarbeter.nl.

  1. Een tevreden omgeving

Ook de omgeving wil zo kort mogelijk en zo min mogelijk hinder ondervinden van de werkzaamheden. De extra rijstroken dienen zo snel mogelijk beschikbaar te zijn, zodat het onderliggend wegennet wordt ontlast. De omgeving wil correct, eerlijk en tijdig geïnformeerd worden. De omgeving handelingsperspectief bieden, begrip tonen en inspraak geven, draagt bij aan een positieve beleving van het project. De centrale boodschap die Poort van Bunnik aan de omgeving wil uitdragen is: Poort van Bunnik doet al het mogelijke om hinder te voorkomen én te verzachten.

Wat doet Poort van Bunnik om dit te bereiken?
Dit doen wij in de eerste plaats door de bouwtijd aanzienlijk te verkorten: wij werken slechts 2 jaar in plaats van 4 jaar. We zijn dus eerder klaar. Eerder klaar en dus ook eerder geluidsarm asfalt, nieuwe schermen, verbeterde verkeersdoorstroming op de A12 en op het onderliggend wegennet.

Bij werkzaamheden aan het onderliggend wegennet proberen wij de verkeershinder zoveel mogelijk te beperken door kortdurende afsluitingen, als deze nodig zijn. Overlast van bouwverkeer beperken wij door zoveel mogelijk door ’s nachts via de A12 met zand en materieel te rijden en door aparte bouwwegen aan te leggen. Bouwlawaai beperken wij door op een aantal plaatsen gebruik te maken van alternatieve funderingsmethodes zoals trillen, schroeven of funderen ‘op staal’. Hinder als gevolg van lawaai van het A12-wegverkeer proberen we tegen te gaan door de oude geluidsschermen zoveel mogelijk pas te verwijderen als de nieuwe er staan, en ook in de tijdelijke situatie stil asfalt neer te leggen. In principe ondernemen wij geen nachtelijke hinderlijke werkzaamheden, zoals heien, slopen of trillen.